Általános szerződési feltételek

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, a vásárlásra, illetve a szállításra vonatkozó információkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
A webáruházunkban történő megrendelés, és annak teljesítése, távollévők között, elektronikus úton megkötött, termék adásvételére irányuló fogyasztói szerződésnek minősül. A megrendelés, mint szerződés, nem kerül iktatásra, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.
A megrendelés gomb megnyomásával Ön véglegesíti rendelését, mely teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után, és egyben  elfogadja  általános szerződési feltételeinket, adatkezelési elveinket.

Név: Home Art Deco Kft.
Székhely: 2143 Kistarcsa, Nyírfa utca 4.
Levelezési cím:  2143 Kistarcsa, Nyírfa utca 4.
Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 13-09-211018/7
Adószám: 29141340-2-13
Képviselő: Gimesi-Szanka Bernadett
Telefonszám: +36 20 527 5390
E-mail: info@homeartdeco.hu
Honlapwww.homeartdeco.hu
Bankszámlaszám: 10700653-72502543-51100005

A szerződés nyelve magyar, a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar.

A szerződés tárgya a webáruházban feltüntetett valamennyi megvásárolható árucikk.
A webáruházban szereplő árak forintban értendőek, valamint bruttó árak. Az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget! Az ár változtatás jogát fenntartjuk.
Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit és árát az árucikkhez tartozó ismertető tartalmazza. A termékoldalakon található leírások tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt.  Az oldalainkon található képek többsége a gyártóktól, forgalmazóktól származik és nem minden esetben tökéletesen azonos a forgalomba került termék képével. A képek mintának tekintendők, de törekszünk rá, hogy azok lehetőség szerint a valóságot tükrözzék. A termékleírások, fotók, színek esetleges pontatlanságáért felelősséget nem tudunk vállalni, valamint fenntartjuk a hibák, elírások vagy elhagyások előzetes figyelmeztetés nélküli kijavításának jogát.
A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet technikai lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az alkalmazott operációs rendszer, és  böngészője aktuális biztonsági frissítéseit.  Ajánlott HTML 5 szabványnak megfelelő böngészők:  Chrome 35, Mozilla Firefox 30, Internet Explorer 11.
Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Elállási jog

A megrendelés leadását követően, lehetősége van a vásárlástól elállni 24 órán belül, de legfeljebb a termék (-ek) kiszállításra történő átadásáig. Ezt az igényét e-mailben jelezheti felénk. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költség nem terheli.
A már kiszállításra került megrendeléseket nem tudjuk törölni, azt a Vevő köteles átvenni! A csomag át nem vétele a hatályos jogszabályok szerint nem minősül elállásnak, így a csomag szállítási- és visszaszállítási díja megrendelőt terhelik, azok kiszámlázásra kerülnek, és a Vevő azt köteles megfizetni!
Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészében. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő írásbeli egyeztetést követően kerülhet sor.
Amennyiben a termék átvételét követően kíván elállni a vásárlástól, azt a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) számú Kormányrendelet értelmében, indoklás nélkül megteheti az áru átvételét követő 14 napon belül. (Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék). A fogyasztó az 1. számú mellékletben szereplő nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja e jogát. Az elállási jogot a szerződés megkötése és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja a fogyasztó, de a megrendelt terméket akkor is köteles átvenni.
Az elállás jogán visszaküldött terméket kizárólag sértetlen állapot esetén, a mellékelt tartozékok, dokumentumok csatolása mellett áll módunkban elfogadni. Sérült, hiányosan, tartozékok nélkül visszaküldött terméket, valamint utánvétes csomagot nem tudunk átvenni! A termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt bekövetkező  értékcsökkenést, ill. a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat a Vásárló köteles megtéríteni! Nem vonatkozik az elállási jog az átvétel után (már a vevőnél) megsérült termékekre. A vitás esetek elkerülése érdekében, a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról fénykép és videó felvétel készül!
A megadott határidőn belül közölt elállás esetén a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül kell visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. Az áru visszaszolgáltatását követően a kifizetett valamennyi ellenszolgáltatás, ideértve a szállítási költséget is – kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott -, a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon visszafizetésre, ill. utalásra kerül haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül.
A visszaküldés során felmerülő költségek a vevőt terhelik.
Elállási szándékát az Elállási nyilatkozatminta (1. melléklet ld. lent) kitöltésével, ill. annak megfelelő tartalommal, írásban jelezheti felénk e-mailben vagy ajánlott levélben postai úton.
Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható mint pl.:
-olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
-olyan értékcsökkentett termék tekintetében, amely hiányosságairól, már előzetesen teljeskörű tájékoztatás történt, és ezt a vásárló megrendelésével igazolja;
-olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Szavatosság, jótállás

Termékeinket a gyártók és a forgalmazók által biztosított, a hatályos Fogyasztóvédelmi Törvényben, a Polgári Törvénykönyvben, a 45/2014.(II.26), valamint a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendeletben előírtakkal összhangban lévő szavatossági és jótállási feltételekkel hozzuk forgalomba. Webáruházunkban azon termékekre melyekre jogszabály szerint  kötelező jótállás vonatkozik, azokra 1 év jótállási időt vállalunk.
Hibás teljesítés esetén, amennyiben a termék meghibásodik, minősége nem megfelelő, úgy a fogyasztó szavatossági, ill. jótállási szabályok alapján, az alábbiaknak megfelelően érvényesítheti igényét.
Hibás teljesítés
A kötelezett (forgalmazó) hibásan teljesít,  ha a szolgáltatott dolog (ingóság) a fogyasztói szerződés teljesítése időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
Hibás teljesítési vélelem
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
A nem rendeltetésszerű használatból, kezeléséből, tárolásából eredő hibák esetén szavatossági- jótállási igény nem érvényesíthető.
A szavatosság és jótállás a hibás termék által okozott másodlagos károkra nem terjed ki.

1. Kellékszavatosság

A Fogyasztó hibás teljesítés esetén a webáruház üzemeltetőjével szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen vagy ha az a vállalkozás számára – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne,  vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére kijavíttathatja vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra a vállalkozás adott okot.
Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének, – ha a Fogyasztó igazolja, a termék vásárlásának tényét – a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik. Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

2. Termékszavatosság

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényként a fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti (e határidő elteltével e jogosultságát elveszti) és kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a kijavított-kicserélt termékre, ill. részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető!

3. Jótállás

Webáruház üzemeltetője a forgalmazott termékekre a 45/2014(II.26), valamint a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendeletben meghatározott módon és feltételekkel jótállást vállal, és a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért.
A jótállási igény a jótállási határidőn belül érvényesíthető.
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. A jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik a fogyasztót.
Szavatossági vagy jótállási igényét melyet a termékhez csatolt számlával kezdeményezhet, kérjük, írásban jelezze felénk e-mailben. A bejelentett fogyasztói kifogásról készült jegyzőkönyv másolatát a törvényben meghatározott tartalommal, webáruház üzemeltetője elektronikus úton, haladéktalanul visszajuttatja Vásárló részére. Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – 3 munkanapon belül értesti a fogyasztót.
A jegyzőkönyvben rögzítendő adatok, ld. 2. sz. melléklet.
A hibás terméket a mellékelt számla csatolásával, sima küldeményként küldjék vissza postacímünkre, utánvétes csomagot nem tudunk átvenni! Minden visszaküldött csomag felbontásáról videó felvétel készül!
Szavatossági vagy jótállási igény benyújtása 19/2014(IV.29) NGM. rendelet szerint nem minősül fogyasztóvédelmi panasznak.
A jótállást a 2021. május 1. napját megelőzően megkötött szerződések vonatkozásában az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 248. §-a, illetve a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:171§.- 6:173.§-ai szabályozzák. Jótállásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz még – többek között – az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló – és a 2014. április 9-től módosított – 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet is.

Panaszkezelés

Amennyiben panasza van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot írásban, e-mailben vagy levélben, ha a fogyasztóvédelmi jogok és jogszabályok betartásával bármilyen problémája van, az alábbi szervezetekhez is fordulhat:
– A fogyasztók a lakóhelyük szerinti járási hivatalokhoz fordulhatnak fogyasztóvédelmi bejelentéseikkel.  Másodfokon a Pest Megyei Kormányhivatal jár el ügyükben, országos hatáskörrel.  A fogyasztóvédelmi panaszok benyújtása mellett a járási hivatal mindegyikében tanácsok is kérhetők, például jótállási, szavatossági, panaszkezelési kérdésekben.
(vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.  Elérhetőség: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
– Személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1125          Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,
– Bíróság.

*Békéltető testülethez intézett bejelentés esetén:  „A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a 2015. évi CXXXVII. törvénnyel módosított, hatályban lévő fogyasztóvédelmi törvény (8) bekezdésben rögzített tartalommal, az ott említett határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.”

Záradék

A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy bármikor aktualizálja, kiegészítse, egyéb módon módosítsa a jelen szerződési feltételeket és új vagy kiegészítő szabályokat, irányelveket, feltételeket szabjon meg a felhasználó általi igénybevételére vonatkozóan, a mindenkori hatályos törvények, rendeletek értelmében. A frissítések, felülvizsgálatok, kiegészítések, módosítások, valamint a kiegészítő szabályok, irányelvek és feltételek azonnal hatályba lépnek. A felhasználó kötelezettsége, hogy megrendelés leadása előtt áttekintse a felhasználási feltételeinket.
Jelen Általános Szerződési Feltételek, a hatályos 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet értelmében a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződésekre kell alkalmazni.
A Ptk. 8:1. § 3. pontja szerint fogyasztó nem más, mint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
A jelen Általános Szerződési Feltételekben alkalmazott, ill. az itt nem szabályozott kérdésekben az alábbi törvények rendelkezései az irányadók.

A jogszabályok hatályos szövege rákattintva elérhető:

45/2014(II.26) Kormányrendelet
2001.CVIII Ektv.
2011.CXII Infotv.
2013.V. Ptk.
19/2014.(IV.29) NGM.r.
151/2003. (IX.22.) Korm. rend.

Kapcsolódó jogszabályok:

• A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
• A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
• A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet
• A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény
• A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
• A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény 2. § (2) bekezdése
• A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet
• A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet

Ezen jogszabályok hatályos és teljes változatát a www.njt.hu weboldalon, a Nemzeti Jogtárban megtekintheti.
A Homeartdeco Kft honlapján alkalmazott fenti Általános Szerződési Feltételek hatálya 2021. május 1.-től, és kizárólag a hatálybalépését követően kötött szerződésekre vonatkozóan alkalmazandó.
A 2014.06.14.-e előtt kötött fogyasztói szerződések (megrendelések) esetére jelen vásárlói tájékoztatót és az ÁSZF-et tartalmában, a 17/1999. (II. 5.) Korm.rend., valamint a 213/2008. (VIII. 29.) Korm.rendelet   értelmében kell értelmezni.
Webáruházunkban, megrendelésének véglegesítésével elfogadja a Homeartdeco kft. Általános Szerződési Feltételeit, valamint adatkezelési elveit, és egyben szerződési nyilatkozatot tesz, melynek értelmében Önnek fizetési kötelezettsége keletkezik.

Üzemeltető

Cégszerű elnevezés: Home Art Deco kft
Cégjegyzékszám:13-09-211018
Kibocsátó cégbíróság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Adószám: 29141340-2-13
Email cím:  info@homeartdeco.hu
Telefonszám: +36 20 527 5390
Irányítószám: 2143
Település: Kistarcsa
Utca, házszám: Nyírfa utca 4.

Mellékletek

1.: Elállási nyilatkozatminta:
A szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza vagy azonos tartalommal jelezze felénk írásban.

Letöltés

2.:  Jegyzőkönyv a vásárlói kifogás rendezéséről

Letöltés